بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است
چهارشنبه 30 مرداد‌ماه سال 1387
دوست

هرکس به طریقی دل ما می شکند

 بیگانه جدا  دوست  جدا میشکند

بیگانه اگر میشکند حرفی نیست

از دوست بپرسید چرا میشکند 

کد موسیقی

جدیدترین کد آهنگ

کد امار کد نظر سنجی