بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است
یکشنبه 29 دی‌ماه سال 1387
می خواهم آب شوم...

  

  

 

 

می خواهم آب شوم

در گستره افق

آنجا که دریا به آخر می رسد

و آسمان آغاز می شود

 

می خواهم با هر آنچه مرا در بر گرفته یکی شوم.

حس می کنم و می دانم

دست می سایم و می ترسم

باور می کنم و امیدوارم

که هیچ چیز با آن به عناد بر نخیزد.

 

می خواهم آب شوم

در گستره افق

آنجا که دریا به آخر می رسد

و آسمان آغاز می شود...

 

              «مارگوت بیکل»

کد موسیقی

جدیدترین کد آهنگ

کد امار کد نظر سنجی