بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است
شنبه 29 فروردین‌ماه سال 1388
. . .

  

 

توازی ِ ردّ ِ ممتد ِ دو چرخ ِ یکی گردونه

در علف زار ...

 

 

جز بازگشت به چه می انجامد

راهی که پیموده ام ؟

به کجا ؟

سامان اش کدام رُباط ِ بی سامانی ست

با نهال ِ خشکی کَج مَج

کنار  ِ آب دانی تشنه، انباشته با آخال

درازگوشی سوده پُشت در ابری از مگس

و کجاوه یی در هم شکسته ؟ ــ

 

کجاست بارانداز  ِ این تلاش ِ به جان خریده به نقد ِ تمامت ِ عمر ؟

کدام است دست آورد ِ این همه راه ؟ ــ

 

کَرگوشان را

               به چاووشی

                              ترانه ای خواندن

و کوران را

            به ره آورد

عروسکانی رنگین از کول بار ِ وصله بر وصله بر آوردن ؟

 

                 احمد شاملو 

 

کد موسیقی

جدیدترین کد آهنگ

کد امار کد نظر سنجی